Læringsmål for materialet

Eleverne:

 • Får viden om, hvordan det står til med online trivslen i deres klasse (via en anonym trivselsmåling).
 • Opnår viden om etik og lovgivning, hvad angår sociale medier.
 • Lærer hvordan de selv kan bidrage til en positiv online kultur i klassen.
 • Udvikler deres handlekompetence, når deres egne eller andres grænser bliver overskredet i online-verdenen. 
 • Får viden om stress, identitet og selvfremstilling i relation til sociale medier og online-tilgængelighed.

Tegn på læring

Eleverne kan:

 • Redegøre for, hvordan står til med den digitale trivsel i klassen.
 • Vurdere konkrete handlinger i forhold til et etisk kodeks samt klassens trivselsregler.
 • Redegøre for, hvordan de selv kan bidrage til en positiv digital kultur i klassen.
 • Redegøre for stressfaktorer i forhold til sociale medier og online-tilgængelig samt for coping-strategier i forhold til at reducere stress.
 • Redegøre for forskellen mellem identitet og selvfremstilling.

Materialet er til udskolingen og kan bruges i det obligatoriske emneområde Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab, Understøttende Undervisning samt i dansk og samfundsfag.

Sundhed og Trivsel

Materialet er udviklet til kompetenceområdet Sundhed og Trivsel under det obligatoriske emneområde Sundheds-og Seksualundervisning og Familiekundskab.

Materialet er relevant for fire af kompetenceområdets seks færdigheds- og vidensområder, nemlig:

 • Sundhedsfremme (bl.a. gennem udvikling af indsigt i brugen af sundhedspolitikker som redskab til fremme af sundhed, jvf. elevernes arbejde med at udvikle en digital trivselspolitik).

 • Livsstil og livsvilkår (jvf. styrkelse af elevernes tro på egne handlemuligheder i forhold til at fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre).

 • Personlige grænser (jvf. styrkelsen af elevernes handlemuligheder i situationer, hvor deres personlige grænser udfordres eller overskrides).

 • Relationer (jvf. materialets fokus på, hvordan følelsesmæssige reaktioner, f.eks. misundelse, kan påvirke trivslen).

Dansk

I dansk er materialet relevant for følgende færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin):

Eleven kan diskutere: 

 • Etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.
 • Betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab. 
 • Mulige udfald af situationer beskrevet i tekster.

Fra vejledningen
'Det er vigtigt, at læreren er opmærksom på at lære eleverne at følge en række etiske regler for en konstruktiv, demokratisk og empatisk kommunikation for at undgå, at eleverne mobber hinanden gennem den digitale kommunikation – f.eks. lægger billeder af skolekammerater og ekstrasproglige tegn ud på nettet med et kompromitterende indhold'.

Samfundsfag

I samfundsfag er materialet relevant for færdigheds- og vidensområdet Socialisering, der 'fokuserer på, hvordan individer gennem socialiseringen påvirkes af at indgå i forskellige sociale grupper og fællesskaber'.

Følgende færdigheds- og vidensmål er i spil (8. og 9. klasse):

Eleven:

 • Kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.

 • Har viden om socialisering.

 • Kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.

 • Har viden om socialisering og identitetsdannelse.